Hortikultura

Hortikultura je znanost-umjetnost prostornog oblikovanja vrtova, parkova i drugih pejzažnih kompleksa. Latinski hortus znači vrt, a latinski cultura uzgoj, razvoj, oplemenjivanje, usavršavanje.
Hortikultura obuhvaća brigu o oblikovanju kao umjetnički i estetski aspekt vrta, brigu o tlu, razmnožavanje, oplemenjivanje i sjemenarstvo, uzgoj ukrasnog i aromatičnog bilja, proučava biljne bolesti i štetnike te ishranu bilja.


Osim biljnih sadnica u obzir se uzimaju i ostali građevinsko-tehnički zahtjevi (postavljanje navodnjavanja, rasvjeta u vrtu, itd.) i povezivanjem svih elemenata dolazimo do konačne cijene koja se prikazuje kao ponuda.